Privadesa


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades.


Tractament de les dades


Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari / la usuària i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.


Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre del tràmit sol·licitat.


Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei seran les que resultin necessàries per al desenvolupament, el control i la gestió dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.


Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.


Finalment, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.


Cessions


Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Consentiment


La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal que manté l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.


La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari / la usuària comportarà l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d’aquestes dades, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.


Atès que l’autorització de l’usuari / la usuària per al tractament i les cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari / la usuària podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.


Drets i obligacions de les persones afectades


Els/les usuaris/àries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.


Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari / la usuària com pel seu representant, mitjançant:


Sol·licitud escrita i signada presencialment a qualsevol dels punts d’informació municipal


Correu postal a la següent adreça:


Ajuntament de Mont-roig del Camp

Crta. de Colldejou s/n

43300 Mont-roig del Camp


La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari / la usuària, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercit.


La sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.


L’usuari / la usuària que faci servir els serveis oferts per la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.


Legislació aplicable


La privadesa de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari / la usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la web de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.


``Copyright`` i responsabilitats


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali i demanem per a això la col·laboració dels usuaris i usuàries de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça ajuntament@mont-roig.com.


S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logotips, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i el seu ús s’autoritza a través del Servei d’Imatge i Comunicació (per sol·licitar elements gràfics d’imatge corporativa, escriviu un missatge a comunicació@mont-roig.com).


Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al “hardware” o “software” dels usuaris.


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva el dret d’alterar la forma d’accés a la web sense previ avís.


L’Ajuntament de Mont-roig del Camp no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui causat per condicions tècniques o per causes de tercers.